Acties ten aanzien van het personeel

Binnen een van de werkgroepen van de strategische agenda werd in kaart gebracht welke de sterktes, de zwaktes, de opportuniteiten en de bedreigingen zijn voor de financiële instellingen als werkgever.

De financiële sector neemt nochtans zijn maatschappelijke rol ten volle op, zowel voor zijn toekomstig personeel als voor de mensen die nu al in de sector werken. Zo blijven de banken bijvoorbeeld volop investeren in de vorming van hun mensen.

Opleiding

In 2010 hebben ze volgens cijfers van de Nationale Bank van België 2,75% van hun bruto salarismassa aan opleiding gespendeerd. Dat is 0,16% meer dan een jaar eerder. Dat percentage ligt beduidend hoger dan in andere sectoren. Gemiddeld spenderen alle Belgische ondernemingen samen 1,48% van hun bruto salarismassa aan opleiding. In het Generatiepact legt de minimale doelstelling op 1,9%.

De ethiek en het opleidingsniveau van een bankier vormen een belangrijke schakel in het vertrouwen van de consument. De financiële sector engageert zich dan ook om zijn medewerkers nog vaker en nog beter op te leiden via Febelfin Academy.

Het opleidingsinstituut van de financiële sector leidde het jongste jaar meer dan 12.000 cursisten op en nam meer dan 17.000 examens af. Febelfin Academy draagt op die manier onmiskenbaar haar steentje bij om de vorming van bankmedewerkers nog beter af te stemmen op de noden en verwachtingen van de klanten. De geharmoniseerde, en door de hele sector én de toezichthouder erkende trajecten en certificaties zorgen bovendien voor een grotere jobmobiliteit en een betere doorstroming tussen financiële werkgevers. Ze zullen uiteindelijk ook bijdragen tot de afbouw van het risicoprofiel van de financiële instellingen.

Moeilijke economische omstandigheden

In moeilijke economische omstandigheden als de huidige, staat de tewerkstelling echter onder druk. Om de lage rendabiliteit te compenseren, moeten financiële instellingen vaak besparen op de kosten. Dat kan in sommige scenario’s gevolgen hebben voor het personeelsbestand. Die gevolgen moeten goed beheerd worden.

Toch blijven er nog voldoende uitdagingen voor het huidige en het toekomstige bankenpersoneel. De voorbije jaren veranderden de eisen die regelgevers en samenleving aan de banken stelden. Dat heeft de druk op het personeel vergroot: banken moeten namelijk nog meer inspanningen leveren om te voldoen aan de nieuwe eisen, om doelstellingen en verkoopcijfers te halen of om de rendabiliteit aanvaardbaar te houden. Dat heeft in bepaalde gevallen geleid tot herstructureringen en zachte afvloeiingen, wat de perceptie over het toekomstperspectief van bankpersoneel heeft aangetast. Daar komt nog bij dat de sector niet altijd even positief bejegend wordt in de publieke opinie. Daardoor komen medewerkers van de bank vaak in het middelpunt van een maatschappelijk debat terecht, wat niet altijd gemakkelijk is.

Intussen worden de ontplooiingsmogelijkheden voor nieuw talent ingeperkt door de dalende opbrengsten en de kostenstructuren die onder druk staan. Wellicht vreet ook die ontwikkeling aan de aantrekkingskracht van de sector voor jong talent.

Nood aan jonge, ruimdenkende, gemotiveerde mensen

Nochtans hebben de banken net op dit ogenblik nood aan jonge, ruimdenkende, gemotiveerde mensen die mee willen stappen in de ingrijpende transformatie die ze doormaken. Om de weg naar een duurzamere en beter gebalanceerde banksector uit te stippelen, heeft Febelfin het Wefin-platform opgezet om de governancestructuur van de toekomstige banken tegen het licht te houden (zie de Wefin-website).

De toekomst van een sector hangt namelijk af van het ‘menselijk kapitaal’ dat kan worden aangetrokken. De financiële sector doet er dan ook alles aan om jonge talenten binnen te halen en aan zich te binden. Hij gooit zich volop in de spreekwoordelijke ‘war for talent’.

Om de zichtbaarheid van alle mogelijke financiële jobs te verhogen, werd op 15 maart 2013 de website www.jobsinbanking.be gelanceerd. De site is een gezamenlijk initiatief van de sectororganisatie Febelfin en het rekruteringsplatform Jobat.be. Jobsinbanking verzamelt alle vacatures van de financiële sector in België. Voor de sollicitant is het voordeel van die formule groot: in een enkele oogopslag vindt hij alle beschikbare vacatures bij verschillende Belgische financiële instellingen.